دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

گرامر درس 3 زبان

جملات ساختار if

فایل های ضمیمه :

گرامر درس 2 زبان یازدهم

لیست افعال دو کلمه ای را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود نمایید

Topics For Oral Presentation

لیست موضوعات ارائه شفاهی را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود کنید

فایل های ضمیمه :

پسوند ها در زبان انگلیسی

جزوه مربوط به پسوند ها در زبان مربوط به پایه یازدهم را میتوانید از ضمیمه  دانلود نمایید

فایل های ضمیمه :

آزمایشگاه شیمی

جزوه آزمایشگاه درس شیمی را میتوانید از ضمیمه دانلود کنید

جزوه درس دوم زبان یازدهم

جزوه مطالب تکمیلی درس دوم  زبان یازدهم را میتوانید از ضمیمه دانلود نمایید

فایل های ضمیمه :

جزوه زبان - پایه یازدهم

جزوه مربوط به درس یک  زبان پایه یازدهم را میتوانید از ضمیمه دانلود نمایید

فایل های ضمیمه :